Juridik

Länkar

 • Karnov
  Lagkommentarer som hjälper dig förstå lagen.
 • Skatteverket
  Svenska Skatteverkets hemsida.
 • Sveriges lag
  Svensk författningssamling. Här kan du hitta Sveriges alla lagar.
 • Advokatsamfundet
  Hitta en advokat när du behöver en.

Allmänna domstolar i Sverige

Det allmänna domstolarna i Sverige är tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen. Tingsrätterna är den längsta instansen, därefter följer hovrätterna och högsta instans är högsta domstolen.

Allmänna domstolar har allmän behörighet att pröva mål och ärenden, och sköter bland annat brottmålen och löser civila tvister, både sådana som rör privatpersoner och sådana som rör juridiska personer. Tingsrätter har numera också rätt att utöva viss offentlig kontroll, såsom prövning av ansökan om adoption och vissa namnbyten. Majoriteten av de offentligrättsliga målen hör dock till förvaltningsdomstolarnas arena.

Tingsrätterna

År 1995 fanns det 96 tingsrätter i Sverige, men sedan dess har många av dem försvunnit och man beräknar att vi snart kommer att vara nere på cirka 40 stycken tingsrätter. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att försöka koncentrera tingsrätterna till de större städerna och till residensstäderna.

Hovrätterna

Hovrätterna är nästa instans för brottmål, tvistemål och domstolsärenden som överklagas från en tingsrätt. Under ett genomsnittligt år kommer cirka 22 000 mål till hovrätterna. I vissa fall krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp ett mål.

Det finns sex hovrätter i Sverige och var och en har sin egen geografiskt bestämda domkrets. Svea hovrätt har dessutom till uppgift att ta hand om vissa särskilda måltyper från hela landet, bland annat sådana som överklagas från hyresnämnderna och från vissa specialdomstolar.

Namn Säte
Hovrätten över Skåne och Blekinge Malmö
Hovrätten för Västra Sverige Göteborg
Göta hovrätt Jönköping
Svea hovrätt Stockholm
Hovrätten för Nedre Norrland Sundsvall
Hovrätten för Övre Norrland Umeå

Högsta domstolen

Göta Hovrätt

Ett mål som har avgjorts i hovrätten kan överklagas till högsta domstolen, som är högsta instans. Prövningstillstånd krävs för att högsta domstolen ska ta upp målet, såvida det inte är riksdagens ombudsmän (JO) eller justitiekanslern (JK) som överklagar ett brottmål.

I vissa fall är Högsta domstolen första instans. Detta gäller bland annat mål om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott i utövningen av tjänsten eller uppdraget som begåtts av personer som innehar vissa särskilda tjänster, bland annat statsråd, justitieråd och generaladvokater i Europeiska unionens domstol.

Högsta domstolen är överklagandeinstans för ärenden där Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutat om att utesluta en medlem ur Advokatsamfundet.

Högsta domstolen har sitt säte i Stockholm.

Allmänna förvaltningsdomstolar i Sverige

Det allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige är förvaltningsrätterna, kammarrätterna och högsta förvaltningsdomstolen.

En allmän förvaltningsdomstol avgör mål som i huvudsak gäller förhållandet mellan den enskilde och det allmänna, till exempel mål mellan en privatpersoner och en kommun. Exempel på måltyper är sådana som gäller skatt, tvångsvård, föräldrapenning, bygglov, utskänkningstillstånd, vapenlicens och återkallelse av körkort. Förvaltningsrätterna genomför också laglighetsprövning enligt kommunallagen, det vill säga laglighetsprövar beslut som fattats av kommun eller landsting.

Förvaltningsrätterna

Förvaltningsrätterna är den lägsta instansen bland de allmänna förvaltningsdomstolar i Sverige. Det finns i skrivande stund 12 stycken förvaltningsrätter.

 • Förvaltningsrätten i Falun
 • Förvaltningsrätten i Göteborg
 • Förvaltningsrätten i Härnösand
 • Förvaltningsrätten i Jönköping
 • Förvaltningsrätten i Karlstad
 • Förvaltningsrätten i Linköping
 • Förvaltningsrätten i Luleå
 • Förvaltningsrätten i Malmö
 • Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Förvaltningsrätten i Umeå
 • Förvaltningsrätten i Uppsala
 • Förvaltningsrätten i Växjö

Förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå är dessutom migrationsdomstolar.

Kammarrätterna

Kammarrätten är andra instans och mål som fattats i någon av förvaltningsrätterna kan överklagas hit. Enligt huvudregeln krävs inte något prövningstillstånd för att Kammarrätten ska ta upp målet, men i många offentligrättsliga lagar finns specialbestämmelser som gör att prövningstillstånd krävs i just de fallen.

I vissa fall är kammarrätten inte andra utan första instans, detta gäller bland annat mål där den enskilde har nekats att få ut handlingar från en myndighet för att myndigheten anser att offentlighetsprincipen inte gäller.

Det finns fyra kammarrätter i Sverige:

Namn Ansvarsområde
Kammarrätten i Stockholm Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.

Kammarrätten i Stockholm är dessutom Migrationsöverdomstol och därmed högsta instans i migrationsmål.

Kammarrätten i Göteborg Skåne, Hallands, Örebro och Värmlands län samt de delar av Västra Götalands län som tidigare utgjordes av Göteborgs och Bohus län samt norra delen av Älvsborgs län.
Kammarrätten i Jönköping Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län samt de delar av Västra Götalands län som tidigare utgjordes av Skaraborgs län samt södra delen av Älvsborgs län.
Kammarrätten i Sundsvall Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten)

Kammarrätten beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, som är högsta instans. Prövningstillstånd krävs för att målet ska tas upp av Högsta förvaltningsdomstolen.

Specialdomstolar i Sverige

Exempel på specialdomstolar i Sverige:

Arbetsdomstolen
Arrendenämnderna
Försvarsunderrättelsedomstolen
Hyresnämnder
Mark- och miljödomstol
Migrationsdomstolar
Patent- och marknadsdomstolen
Tryckfrihetsdomstolar

Artiklar